Marine Lance Corporal (Binh Nhất) Alan Đinh Lâm

Marine Lance Cpl Alan Dinh Lam

Binh Nhất Thủy Quân Lục Chiến

FH2_Alan Dinh Lam

Died: April 29, 2003

19, of Snow Camp, North Carolina; assigned to the 8th Communication Battalion, 2nd Marine Expeditionary Brigade, Camp Lejeune, North Carolina; killed in a non-hostile accident when a rocket-propelled grenade launcher being fired for familiarization malfunctioned near Kut, Iraq.

19 tuổi, từ Snow Camp, North Carolina; nhận công tác tại tiểu đoàn 8 Truyền Tin, lực lượng viễn chinh 2 của Thủy Quân; mất vì một tai nạn không cố ý từ một trái lựu đạn phóng lầm bắng hỏa tiễn tại Kut, Iraq.