Army Specialist (Hạ Sĩ) Đan H. Nguyễn

Army Spc Dan H. Nguyen

Hạ Sĩ Lục Quân

Died: May 8, 2007

24, of Sugar Land, Texas assigned to 1st Battalion, 12th Cavalry Regiment, 3rd Brigade Combat Team, 1st Cavalry Division, Fort Hood, Texas; died of injuries sustained in combat action in Tahrir, Iraq; while trying to rescue a fellow Soldier when his unit came in contact with enemy forces.

24 tuổi, từ Sugar Land, Texas; nhận công tác tại Tiểu đoàn 1, trung đoàn kỵ binh 12, lữ đoàn chiến đấu 3, Sư đoàn kỵ binh 1, Fort Hood, Texas; tử thương tại Tahrir, Iraq trong nỗ lức giải cứu đồng đội khi đơn vị đụng trận với lực lượng địch.